Kaas in de Keuken
Algemene voorwaarden

Aanmelding

 • Deelname aan de cursus Kaas in de Keuken kan alleen in opeenvolgende modules, te beginnen met module 1.
 • Aanmelding geschiedt via e-mail of met het contactformulier op de website.
 • Je kunt je opgeven voor de hele cursus of voor de eerste module(s).
 • Het is mogelijk tijdens de cursus aan te geven de volgende module(s) ook te willen volgen.
 • Alleen als je een voorgaande module hebt gevolgd kun je deelnemen aan een volgende module.

De cursus vindt plaats bij voldoende belangstelling

 • De cursus gaat alleen door als er voldoende deelnemers zijn.
 • Deelnemers ontvangen per mail bericht als de cursus doorgaat.
 • Deelnemers krijgen bij deze bevestiging gelijktijdig de factuur.
 • De factuur dient vóór aanvang van de cursus betaald te worden.

Annulering van de cursus

 • Wordt het minimum aantal deelnemers niet bereikt, dan wordt de cursus geannuleerd.
 • De aangemelde deelnemers ontvangen hierover bericht per mail.
 • Dit zal uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus zijn.
 • Bij eventuele ziekte van de cursusleider, of wanneer door onvoorziene omstandigheden de cursus geen doorgang kan vinden, wordt de cursus geannuleerd. Een nieuwe cursus wordt zo spoedig mogelijk daarna georganiseerd.
 • Als een alternatieve datum niet gevonden wordt, of als de deelnemer deze datum niet schikt, wordt het cursusgeld teruggestort. Dit vindt plaats in overleg tussen cursusleider en deelnemer.

Annulering door de deelnemers

 • Deelnemers kunnen uitsluitend schriftelijk annuleren.
 • Dit kan kosteloos tot 4 weken voor het begin van de cursus.
 • Bij annulering ná 4 weken voor het begin van de cursus wordt €25,– administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij opzegging van de cursus na 2 weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusgeld niet terugbetaald.
 • Wel is er de mogelijkheid het cursusgeld te ‘parkeren’, en kan de deelnemer de cursus of een losse module later inhalen.
 • De inhaalmogelijkheid blijft 2 jaar geldig, en kan alleen als er een plaats beschikbaar is.
 • Als een deelnemer de cursus of een module op een later moment inhaalt, dan is de cursist inhaalkosten (administratie & materiaal) verschuldigd à € 10,– per bijeenkomst.

Wanbetaling

 • Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de cursist.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 • De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal, alsmede de inhoud van de website van Nota bene Zuivel berusten bij Minke Hylarides, tenzij een andere auteursrechthebbende is aangegeven.
 • Het materiaal mag zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Nota bene Zuivel niet worden gekopieerd of anderszins worden verspreid.

Persoonsregistratie

 • Naam en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Nota bene Zuivel, en worden gebruikt om cursisten op de hoogte te houden van eventuele vervolgcursussen en andere relevante informatie.
 • Nota bene Zuivel zal de verkregen persoonsgegevens zorgvuldig beheren en niet aan derden verstrekken.
 • Wanneer u aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie en dergelijke, dan wordt dat direct gerespecteerd.

 

*
Terug naar Kaas in de Keuken Home